Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Jämställdhet och lika villkor , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G13
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för begreppen jämställdhet och mångfald genom litteraturen
- redogöra för hur jämställdhets- och mångfalds arbete kan bedrivas
- kritiskt granska hur jämställdhet och mångfald som begrepp kan förstås inom olika forskningstraditioner, inom olika former av policyarbete, samt vilken betydelse det får för utvecklandet av olika problemlösningar
- problematisera jämställdhet och mångfald med hjälp av genus- och andra teoretiska perspektiv, bland annat kopplade till etnicitet och sexualitet
- delta aktivt i diskussioner samt analytiskt och kritiskt föra ett resonemang såväl muntlig som skriftlig rörande jämställdhet- och mångfald.
Kursinnehåll
Kursen ger en grundläggande introduktion till olika jämställdhets- och mångfaldsdiskurser. Syftet är att kritiskt granska och problematisera begreppen genom ett genusteoretiskt perspektiv på dessa frågor. I kursen som helhet läggs stor vikt vid diskussion, kritiskt tänkande och förmåga att problematisera.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och presentationer. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, diskussion och redovisning av uppgifter.
Examination
Examination sker skriftligen, samt genom aktivt deltagande och obligatorisk närvaro vid seminarier. En skriftlig examination utgör ett avslutande moment där den studerande har möjlighet att fördjupa sig inom något problemområde som behandlats under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Jämställdhet och lika villkor
Introduction to Gender Equality and Deversity
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU 2009-00139   Kurskod: 757G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     GEU   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-03-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.