Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus, etnicitet och sexualitet, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757G12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för begreppet intersektionalitet, dess framväxt och genealogi utifrån svenska och internationella texter,
- redogöra för hur begreppet använts i olika delar av det genusvetenskapliga fältet, såväl i analyser av historia som samtid,
- själv i text och tal applicera ett intersektionellt perspektiv, med fokus på skärningspunkten genus, etnicitet, sexualitet, på ett valt område
Kursinnehåll
I kursen behandlas följande:
- analys och förståelse av begreppet intersektionalitet,
- studier av för fältet centrala originaltexter,
- Intersektionalitetsperspektivets applicerbarhet på praktiska förhållanden och på olika delar av det genusvetenskapliga fältet.

I praktiken betyder detta att kursens föreläsningar och seminarier dels kommer att introducera själva begreppet, dels kommer att ta upp begreppshistorik i relation till de texter som format begreppet och hur det använts. Vidare behandlas intersektionalitetsperspektivets betydelse på områden såsom studier av jämställdhet, sexualitets- och etnicitets forskning, maskulinitetsforskning samt historiska studier.

Seminarierna kommer att med utgångspunkt i intersektionalitet som analysverktyg behandla en rad olika sammanhang såsom lagstiftning, populärkultur, media och skönlitteratur.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och uppgifter där studenterna arbetar självständigt. Kurslitteraturen är på engelska och svenska, och föreläsningar på engelska kan också utgöra ett inslag. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och/eller muntliga prov, individuellt eller i grupp. Seminarierna är obligatoriska. Seminarierna är obligatoriska.
Detaljerad information om examinationens upplägg, innehåll och bedömning framgår av kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 30 hp i samhällsvetenskap/humaniora.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus, etnicitet och sexualitet, fortsättningskurs
Introduction to gender, etnicity and sexuality - intermediate course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 757G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-03-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.