Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till genus, etnicitet och sexualitet, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde Genusvetenskap - GEU
  Kurskod   757G12
Mål
Efter genomförd kurs ska studenten kunna
- redogöra för begreppet intersektionalitet, dess framväxt och genealogi utifrån svenska och internationella texter,
- redogöra för hur begreppet använts i olika delar av det genusvetenskapliga fältet, såväl i analyser av historia som samtid,
- själv i text och tal applicera ett intersektionellt perspektiv, med fokus på skärningspunkten genus, etnicitet, sexualitet, på ett valt område.
Kursinnehåll
Kursen bygger på tre ben: 1)Analys och förståelse av begreppet intersektionalitet, 2) studier av för fältet centrala originaltexter, 3) Intersektionalitetsperspektivets applicerbarhet på praktiska förhållanden och på olika delar av det genusvetenskapliga fältet. I praktiken betyder detta att kursens föreläsningar och seminarier dels kommer att introducera själva begreppet, dels kommer att ta upp begreppshistorik i relation till de texter som format begreppet och hur det använts, dels behandla intersektionalitetsperspektivets betydelse på områden såsom studier av jämställdhet, sexualitets- och etnicitets forskning, maskulinitetsforskning samt historiska studier. Seminarierna kommer att arbeta med intersektionalitet som analysverktyg i relation till en rad olika sammanhang såsom lagstiftning, populärkultur, media och skönlitteratur.
Kurslitteraturen är på engelska och svenska, och föreläsningar på engelska kan också utgöra ett inslag.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och uppgifter där studenterna arbetar självständigt. Kurslitteraturen är på engelska och svenska, och föreläsningar på engelska kan också utgöra ett inslag. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och/eller muntliga prov. Båda formerna kan ske både individuellt och i grupp. Seminarierna är obligatoriska.Detaljerad information om examinationens upplägg, innehåll och bedömning framgår av kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 30 hp i samhällsvetenskapligt/humanisitskt ämne på högskolenivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till genus, etnicitet och sexualitet, fortsättningskurs
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 757G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     GEU   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-03-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.