Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introducing Feminist Theory, higher education course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G11
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

30 hp
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introducing Feminist Theory, higher education course
Introducing Feminist Theory , higher education course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2009-0000139   Kurskod: 757G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     GEU   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-03-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.