Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Miljö, djur och genus, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde Genusvetenskap - GEU
  Kurskod   757G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande teorier om kritiska relationer mellan människor, mellan människor och djur och göra kopplingar till historiska naturförståelser som formar samtidens klimatfrågor.
- beskriva, jämföra och göra bruk av olika genusperspektiv på frågor om miljö och djur i både muntlig och skriftlig form.
- tillämpa de teorier som presenteras i kursen i analys av kulturella föreställningar om miljö, djur och genus
- behärska och tillämpa områdets engelska terminologi.
Kursinnehåll
Kursen är tvärvetenskapligt utformad och syftar till att utifrån genusvetenskapliga perspektiv ge kunskaper om hur idéer, teorier och föreställningar om natur, miljö och djur gestaltat sig över tid och hur de kan förstås i samtiden. Deltagarna ska utveckla förmåga att orientera sig genusvetenskapligt i frågor om människors och andra djurs villkor som de utformas mellan ”kultur” och ”natur”. Detta görs genom specifika fallstudier och introduktion till områden som eko-feministisk teori och kritiska djurstudier, studier av teknik och vetenskap i samhället samt miljö- och globaliseringsstudier.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av seminarier och föreläsningar, gruppövningar och studiebesök, men också självständiga litteraturstudier och grupparbeten som redovisas muntligt och skriftligt eller i annan kreativ form. Ett proaktivt förhållningssätt premieras och studenterna uppmuntras att på nyskapande sätt göra bruk av sina kunskaper inför en samling exempel tagna ur samtiden. Det kan röra sig om dokumentärer, populärvetenskap och naturfilm, liksom om science fictionromaner. Studierna bygger på kontinuerlig inläsning av litteratur på både svenska och engelska, liksom på kontinuerlig samtidsbevakning i frågor av relevans för kursen. Undervisningsspråk: svenska och engelska.
Examination
Ett skriftligt och/eller muntligt prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och gruppövningar vilket medför obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Miljö, djur och genus, fortsättningskurs
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 757G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     GEU   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-12-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.