Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Heder, Genus och Omvärld, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa en bred kunskap om heder genom litteratur med empiriska nedslag i olika länder och världsdelar.
- visa kunskap om arbete mot hedersrelaterat våld nationellt och internationellt, innefattande nationella myndigheter, ngo:s och internationella samarbetsorgan som FN.
- kritiskt granska hur heder och hedersrelaterat våld förklaras och förstås inom olika forskningstraditioner, inom myndigheter, hjälp- och policyarbete, media samt vilka konsekvenser det får för utvecklandet av olika problemlösningar.
- problematisera heder och hedersrelaterat våld med hjälp av genus- och feministiska perspektiv.
- delta aktivt i seminariediskussioner och genomföra kortare muntliga presentationer samt ha utvecklat en viss förmåga till analytiskt och kritiskt resonemang i såväl muntlig som skriftlig framställning.
Kursinnehåll
Kursen ger en grundläggande introduktion till hedersfrågor som genusstrukturerade företeelser i tid och rum. Syftet är att kritiskt granska och problematisera olika föreställningar i det svenska samhället kring heder och hedersrelaterat våld genom ett brett internationellt och komparativt perspektiv på dessa frågor. I kursen som helhet läggs stor tonvikt på diskussion, kritiskt tänkande och problematisering av makt, genus och etnocentriska föreställningar om kulturella skillnader.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och presentationer. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, diskussion och redovisning av uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker via skriftlig examination, samt genom aktivt deltagande och obligatorisk närvaro vid presentationer, gruppövningar och seminarier. En skriftlig examination sker som ett avslutande moment där studenten har möjlighet att fördjupa sig inom något problemområde som behandlats under kursens gång, vilken avser att tillsammans med seminarier täcka kursmålen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Heder, Genus och Omvärld, grundkurs
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 217/07-41   Kurskod: 757G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.