Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Våld, kön och makt, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G07
Mål
Kursen syftar till att utifrån aktuella genusteorier belysa våld, makt och kön i olika historiska och kulturella kontexter. Deltagarna ska utveckla förmågan till såväl konkret analys som teoretisk diskussion av problemställningar kring våld, kön och makt. Relationen mellan genusordningar, makt och våld samt frågor om sammanhang och förändringar diskuteras under kursens gång utifrån aktuell litteratur.

Efter slutförd kurs ska studenten:
* översiktligt kunna beskriva, diskutera och problematisera kulturella föreställningar om kön samt redogöra för huvuddragen i genusvetenskaplig teoribildning kring genus,
* kunna beskriva och problematisera begreppen våld, kön och makt utifrån olika genusteorier,
* ha kännedom om några teoretiska förklaringsmodeller och skilda sätt att se på sexualiserat våld samt kunna jämföra och kritiskt granska dessa,
* förmåga att kunna reflektera över kön och våld utifrån faktorer som makt och motståndsperspektiv,
* kunna redogöra för övergripande grunddrag inom centrala queerteoretiska frågeställningar kopplade till våld, kön och makt,
* kunna delta aktivt i seminariediskussioner och genomföra kortare muntliga presentationer samt ha utvecklat en viss förmåga till analytiskt och kritiskt resonemang såväl i muntlig som skriftlig framställning,
Kursinnehåll
Kursen ger en grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga kunskapsområdet och behandlar såväl sociala, som kulturella och historiska aspekter av våld, kön och makt. Under kursens gång granskas kritiskt, analyseras och problematiseras olika teorier, föreställningar och rådande ståndpunkter i samhället. Sexualiserat våld, dvs. misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp på barn, prostitution och våldspornografi är ett centralt inslag under kursen. Genom den teoretiska och empiriska genomgången får studenten en förståelse för samhälliga företeelser som leder till ett strukturellt förtryck kopplat till kön.

I kursen som helhet läggs stor tonvikt på kritiskt tänkande och diskussion. Vid två olika under kursen givna seminarietillfällen fördjupar den studerande sig i något valt problemområde som uppkommit under genomgången och redovisar detta inför de övriga deltagarna. En skriftlig examination sker som ett avslutande moment vilken avser att tillsammans med seminarietillfällena täcka de ovan beskrivna målområdena.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och presentationer. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, diskussion och redovisning av uppgifter.
Examination
Examination sker via skriftlig examination, samt genom aktivt deltagande och obligatorisk närvaro vid presentationer, gruppövningar och seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.



Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Våld, kön och makt, grundkurs
Violence, Gender and Power
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 757G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA