Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Feministiska klassiker, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G06
Mål
Efter genomgången kurs med godkänt betyg kan studenten:
* redogöra för olika definitioner av feminism och deras historiska bakgrund
* identifiera olika typer av feminism i historiska och litterära texter samt i press
* kritiskt granska samtida diskussioner kring feminism med utgångspunkt i de klassiska feministiska texterna och de idéer och tanketraditioner de för fram
* analysera litterära texter ur ett genusperspektiv
Kursinnehåll
Innehållet består dels av feministiska klassiska texter från Mary Wollstonecraft till idag och dels av en diskussion av feminismer utifrån aktuella exempel och någon aktuell vetenskaplig bok om feminism. Texterna analyseras med hjälp av litteraturvetenskapliga genusanalyser och queerteori.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och eventuella studiebesök.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket medför obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Feministiska klassiker, grundkurs
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 757G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.