Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Manlighetsforskning idag, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva olika teorier om män och manligheter,
- aktivt delta i kvalificerat meningsutbyte kring aktuell forskning om olika manligheter,
- tillämpa olika teorier om män och manlighetskonstruktioner på sin dagliga verksamhet.
Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar på

- Robert Connells maskuliniteter och kritiken av hans forskning
- Forskning om begreppet homosocialitet, exemplet Rotary
- Män och deras hälsa
- Modern faderskapsforskning och forskning om broderskap
- Om manligheter i organisationer
- Den våldsamma manligheten

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande skall läsa texter, skriva papers, söka litteratur, självständigt analysera texter samt aktivt delta i seminarier och diskussioner.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga prov. Båda formerna kan ske både individuellt och i grupp. Seminarierna är obligatoriska.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 akademiska poäng (30 hp) godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Manlighetsforskning idag, fortsättningskurs
Research into Masculinities
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 757G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA