Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sexualitet, identitet och samhälle, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G04
Mål
Kursen är tvärvetenskapligt utformad och syftar till att utifrån genusvetenskapliga perspektiv ge grundläggande kunskaper om hur idéer och föreställningar om sexualitet gestaltat sig över tid. Deltagarna ska utveckla förmåga till såväl konkret analys som teoretisk diskussion av problemställningar kring sexualitet, identitet och kön.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
- Diskutera och problematisera grundläggande teorier och föreställningar kring sexualitet, identitet och genus, samt beskriva hur begreppen relaterar till varandra
- Redogöra för den sexualpolitiska utvecklingen i Sverige under de senaste hundra åren
- Beskriva och reflektera över sociala och kulturella aspekter på sexualitet ur genusvetenskapliga perspektiv
- Redovisa kunskap om mediala framställningar och föreställningar om kropp, sexualitet och kön utifrån teoretiska perspektiv centrala i kursen
- Uppvisa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska ståndpunkter, såväl i muntlig som skriftlig framställning.
Kursinnehåll
Sexualitetens betydelse och olika uttryck är en central del i genusinriktad teori. I kursen belyses olika teoretiska och empiriska ståndpunkter kring sexualitet, genus, kropp och kön. Grundläggande begrepp och idéer i historiskt, medicinskt, sociologiskt, psykologiskt och kulturellt sammanhang kommer att behandlas. Kursen består av fyra delkurser om vardera 3 hp, samt en temafördjupning om 3 hp.

Sexualitet och identitet
Delkursen inleds med en genomgång av några av de viktiga begrepp och teorier som fokuserar området sexualitet. Normalitetsbegreppet diskuteras, liksom biologiska kontra konstruktivistiska teorier och föreställningar. Delmomentet inbegriper såväl historiska som samtida perspektiv.

Sexualpolitik och kärleksideal
Under delkursen görs historiska och samtida nedslag kring sexualpolitiska teman som samlevnadsmönster, reglementering, kärleksidealens omvandling, RFSU, reproduktionspolitik, sexualrelaterat våld, queerperspektiv och normkritiska angrepp.

Kropp, kultur och medicin
Kroppen har i det samtida samhället blivit ett formbart objekt och som sådan central för att uttrycka identiteter, inte minst sexuell identitet. Delkursen syftar till att diskutera sexualitet, kropp och kroppsuppfattningar ur såväl kulturella som medicinska aspekter.

Sexualitet, media och marknad
Media spelar en central roll i den moderna människans liv och delkursen syftar till att belysa spridningsvägar och påverkanskrafter. Teman i delkursen är sexualisering av kropp och kön i klassiska media, i pornografi och på internet. Utifrån ett marknads- och ekonomiskt perspektiv på genusstrukturer behandlas bl a kommersiell sex och trafficking i delkursen.

Temafördjupning
Kursen avslutas med en självständig litteraturstudie där de studerande väljer ett av kursens teman att fördjupa sig i, vilket sedan redovisas muntligt samt i en skriftlig rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och presentationer. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, diskussion och skrivande.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Examination
Kursexamination sker genom aktivt deltagande vid presentation, seminarier, samt en skriftlig fördjupningsuppgift i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sexualitet, identitet och samhälle, fortsättningskurs
Sexuality, Identity and Society
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 757G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-03-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.