Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sexualitet, identitet och samhälle, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G04
Mål
Kursen är tvärvetenskapligt utformad och syftar till att utifrån genusvetenskapliga perspektiv ge grundläggande kunskaper om hur idéer och föreställningar om sexualitet gestaltat sig över tid. Deltagarna ska utveckla förmågan till såväl konkret analys som teoretisk diskussion av problemställningar kring sexualitet, identitet och kön.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
- diskutera och problematisera grundläggande teorier och föreställningar kring sexualitet, identitet och genus, samt beskriva hur begreppen relaterar till varandra,
- redogöra för den sexualpolitiska utvecklingen i Sverige under de senaste hundra åren,
- beskriva och reflektera över sociala och kulturella aspekter på sexualiteten ur genusvetenskapliga perspektiv,
- redovisa mediala framställningar och föreställningar om kropp, sexualitet och kön utifrån centrala teoretiska perspektiv i kursen,
- uppvisa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska ståndpunkter, såväl i muntlig som skriftlig framställning.
Kursinnehåll
Sexualitetens betydelse och olika uttryck är en central del i genusinriktad teori. I kursen belyses olika teoretiska och empiriska ståndpunkter kring sexualitet, genus, kropp och kön. Grundläggande begrepp och idéer i historiskt, medicinskt, sociologiskt, psykologiskt och kulturellt sammanhang kommer att behandlas. Kursen består av fyra delkurser om vardera 3 hp, samt en temafördjupning om 3 hp.

Sexualitet och identitet
Delkursen inleds med en genomgång av utvecklingspsykologiska teorier kring sexualitet och hur de förhåller sig till kön. Syftet är att behandla och kritiskt granska teorier och studier kring sexualitetens innebörd för identitetsutvecklingen hos flickor och pojkar under uppväxt och tonår. Normalitetsbegreppet diskuteras, liksom biologiska kontra konstruktivistiska teorier och föreställningar.

Sexualpolitik och kärleksideal
Under delkursen görs historiska och samtida nedslag kring sexualpolitiska teman som samlevnadsmönster, reglementering, kärleksidealens omvandling, RFSU, reproduktionspolitik, sexualrelaterat våld och homosexualitetens synliggörande. Fokus är ett svenskt perspektiv, men med jämförelser till andra länder.

Kropp, kultur och medicin
Kroppen har i det samtida samhället blivit ett formbart objekt och som sådan central för att uttrycka identiteter, inte minst sexuell identitet. Delkursen syftar till att diskutera sexualitet, kropp och kroppsuppfattningar ur såväl kulturella som medicinska aspekter.

Sexualitet, media och marknad
Media spelar en roll i den moderna människans liv och delkursen syftar till att belysa spridningsvägar och påverkanskrafter. Teman i delkursen är sexualiseringen av kropp och kön i klassiska media, i pornografi och på internet. Utifrån ett marknads- och ekonomiskt perspektiv på genusstrukturer behandlas bl a kommersiell sex och trafficking i delkursen.

Temafördjupning
Kursen avslutas med en självständig litteraturstudie där de studerande väljer ett av kursens teman att fördjupa sig i, vilket sedan redovisas muntligt samt i en skriftlig rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och presentationer. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, diskussion och skrivande.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Kursexamination sker genom aktivt deltagande vid presentation, seminarier, samt en skriftlig fördjupningsuppgift i grupp.

Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 40 p (60 hp) godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sexualitet, identitet och samhälle, fördjupningskurs
Sexuality, Identity and Society
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 757G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA