Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- Redogöra för olika genusvetenskapliga teorier och begrepp på en avancerad nivå
- Självständigt beskriva genusvetenskaplig forskning inom flera utvalda områden
- Tillämpa olika metoder som används inom det genusvetenskapliga fältet
- Skriva ett självständigt genusvetenskapligt arbete
- Analysera och diskutera aktuell genusvetenskaplig forskning
- Kritiskt bearbeta genusvetenskapligt stoff inom ett speciellt ämnesområde
Kursinnehåll
Kursen innehåller ett teoriorienterat kursmoment om 7,5 hp. Här
behandlas feministisk och genusvetenskaplig teori och debatt, områden
såsom kön, genus, kropp, identitet, sexualitet, etnicitet och klass
behandlas med genusproblematik som prisma. Kursen inbegriper
närläsning av ett flertal feministiska och genusvetenskapliga texter
som kritiskt diskuterar dessa områden.

I den individuella läskursen, 7,5 hp, ingår litteratur som den enskilda studenten ska kunna inlemma i sitt uppsatsskrivande. Läskursen sker parallellt med en strimma där teori- och metodfrågor diskuteras.

Studenten ska skriva en självständig uppsats på 15 hp. Därvid ska något av de genusteoretiska områden som behandlats under teoriavsnittet användas som tolkningsram. Studenten ska också opponera på en uppsats inom kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Därutöver ska den studerande bedriva självstudier.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket kräver obligatorisk närvaro. Försvar av egen uppsats samt opposition på en annan uppsats. Detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen till kursen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genusvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs, med minst 52,5 hp godkända inkl självständigt arbete, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap, fördjupningskurs
Genders Studies 3
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 757G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     GEU   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-03-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.