Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för olika genusvetenskapliga teorier och begrepp på en avancerad nivå,
- självständigt beskriva genusvetenskaplig forskning inom flera utvalda områden,
- tillämpa olika metoder som används inom det genusvetenskapliga fältet,
- skriva ett självständigt genusvetenskapligt arbete,
- analysera och diskutera aktuell genusvetenskaplig forskning,
- kritiskt bearbeta genusvetenskapligt stoff inom ett speciellt ämnesområde.
Kursinnehåll
Under det första momentet, 7,5 hp, diskuteras genusperspektivet och dess innebörd inom några vetenskapliga fält som historia, litteraturvetenskap, kulturgeografi, ekonomi, manlighetsforskning, queerforskning, intersektionalitetsforskning och forskning inom genus och teknik. Dessutom behandlas allmänna vetenskapliga och för genusforskningen specifika begrepp. Deltagarna får även lära sig hur konventionella metoder kan användas i kombination med genusteoretiska perspektiv för att därigenom få en bredare kunskap om och förståelse av samhälle och samhällsförändringar.

I den individuella läskursen, 7,5 hp, ingår litteratur från det ämnesområde inom vilket den enskilda studenten skall skriva sin uppsats.

Studenten skall skriva en självständig uppsats på 20 hp. Därvid skall något av de genusteoretiska områden som behandlats under teoriavsnittet användas som tolkningsram. Studenten skall också opponera på en uppsats inom kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket kräver obligatorisk närvaro. Försvar av egen uppsats samt opposition på en annan uppsats.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genusvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs, med minst 35 p (52,5 hp) godkända inkl självständigt arbete, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap, fördjupningskurs
Genders Studies 3
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 757G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     GEU   SA