Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G02
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten kunna
- visa prov på fördjupad genusvetenskaplig kunskap, både samtida och historiska perspektiv
- redogöra för och applicera ett intersektionellt angreppssätt på området genus, etnicitet, sexuallitet, eller
- visa prov på kunskaper i området genus, djur och miljö
- diskutera grunderna för det genusvetenskapliga hantverket och dess olika metoder
- presentera en egen genusvetenskaplig uppsats vid ett seminarium samt opponera på en sådan uppsats.
Kursinnehåll
Kursens startar med ett allmängenusvetenskapligt moment om 7,5 hp. Momentet berör såväl samtida som historiska områden av det genusvetenskapliga fältet.
Därefter följer ett valbart moment: Här kan studenten läsa ett moment om 7,5 hp som fördjupar sig i begreppet intersektionalitet med fokus på genus, etnicitet och sexualitet. Han eller hon kan alternativt välja ett moment om 7,5 hp där området genus, djur och miljö behandlas.
Genusvetenskapen omfattar också en metodkurs om 7,5 hp där det vetenskapliga hantverkets grunder samt kvantitativa och kvalitativa metoder i genusforskning behandlas. Kursen avslutas med utarbetande och redovisning av en uppsats om 7,5 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande skall läsa texter, skriva vetenskapliga arbeten, söka litteratur, självständigt analysera texter samt aktivt delta i seminarier och diskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga prov. Båda formerna kan ske både individuellt och i grupp. Uppsatskursen examineras genom författande och försvar av ett självständigt uppsatsarbete. I examinationen ingår även opposition av en annan uppsats. Aktivt deltagande i seminarieverksamheten är obligatoriskt. En mer detaljerad information om uppsatsarbetet och hur det examineras lämnas under kursen.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genusvetenskap, grundkurs, med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap, fortsättningskurs
Genders Studies 2
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 757G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-10-02 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.