Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G02
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten kunna
- redogöra för medborgarskapet ur ett genusperspektiv och ett etniskt perspektiv
- jämföra och problematisera olika välfärdsstaters framväxt ur genus− och klassperspektiv
- redogöra för och diskutera olika teorier om manligheternas formationer, mäns makt, våld och faderskap
- analysera skönlitterära texter ur ett genusperspektiv
- beskriva och diskutera olika teorier om självbiografiskt skrivande, särskilt med hänsyn till genus
- diskutera grunderna för det genusvetenskapliga hantverket
- presentera en egen genusvetenskaplig uppsats vid ett seminarium samt opponera på en sådan uppsats
Kursinnehåll
Kursens startar med komparativa studier på 3 hp om medborgarskapet och välfärdsstatens framväxt i några olika kulturer. I det sammanhanget diskuteras även kvinnorörelsernas kollektiva identiteter i olika kontexter. Vidare studeras män och manligheter i samarbete med en kurs om aktuell manlighetsforskning, 7,5 hp. Självbiografiska texter där genusidentitet skildras studeras utifrån teorier om både självbiografi och genus. Kursen fokuserar såväl textanalytisk metod som teoretiska perspektiv på den självbiografiska genren. Genusvetenskapen omfattar också en metodkurs om det vetenskapliga hantverkets grunder samt kvantitativa och kvalitativa metoder i genusforskningen, 4,5 hp. Kursen avslutas med utarbetande och redovisning av en uppsats på 7,5 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande skall läsa texter, skriva vetenskapliga arbeten, söka litteratur, självständigt analysera texter samt aktivt delta i seminarier och diskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga prov. Båda formerna kan ske både individuellt och i grupp. Seminarierna är obligatoriska. I kursen ingår försvar av egen uppsats, samt opposition på annan uppsats.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genusvetenskap, grundkurs, med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap, fortsättningskurs
Genders Studies 2
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 757G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.