Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G02
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten kunna
- redogöra för medborgarskapet ur ett genusperspektiv och ett etniskt perspektiv
- jämföra och problematisera olika välfärdsstaters framväxt ur genus− och klassperspektiv
- redogöra för och diskutera olika teorier om manligheternas formationer, mäns makt, våld och faderskap
- beskriva och problematisera begreppen våld, kön och makt utifrån olika genusteorier
- diskutera grunderna för det genusvetenskapliga hantverket
- presentera en egen genusvetenskaplig uppsats.
Kursinnehåll
Kursens startar med komparativa studier på 3 hp om medborgarskapet och välfärdsstatens framväxt i några olika kulturer. I det sammanhanget diskuteras även kvinnorörelsernas kollektiva identiteter i olika kontexter. Vidare studeras män och manligheter i samarbete med en kurs om aktuell manlighetsforskning, 7,5 hp. Sexualiserat våld diskuteras och problematiseras i ytterligare en delkurs, 7,5 hp. Där fokuseras teorier och empiri om strukturellt våld utifrån sociala, kulturella och historiska aspekter. Genusvetenskapen omfattar också en metodkurs om det vetenskapliga hantverkets grunder samt kvantitativa och kvalitativa metoder i genusforskningen, 4,5 hp. Kursen avslutas med utarbetande och redovisning av en uppsats på 7,5 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och eventuella studiebesök samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga prov. Båda formerna kan ske både individuellt och i grupp. Seminarierna är obligatoriska. I kursen ingår försvar av egen uppsats, samt opposition på annan uppsats.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genusvetenskap, grundkurs, med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap, fortsättningskurs
Genders Studies 2
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 757G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA