Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- Redogöra för hur manligt och kvinnligt har uppfattats i idéhistorien från antiken till idag
- Redogöra för arbete, politik, familj och andra samhälleliga aspekter utifrån ett genusperspektiv, och delvis ur historiskt perspektiv
- Beskriva organisationers funktioner och utveckling ur ett klass- etnicitets- och genusperspektiv
- Uppvisa en bred kunskap om jämställdhet och mångfald
- Visa kunskap om hur jämställdhets- och mångfalds arbete kan bedrivas.
- Analysera kulturella uttryck, exempelvis olika mediala och litterära former, med utgångspunkt från deras positionering i tid och rum, detta ur genusperspektiv
- Jämföra och bedöma olika genusvetenskapliga förklaringsmodeller
- Kritiskt hantera data, begrepp och metoder inom det genusteoretiska kunskaps- och forskningsområdet
- Självständigt arbeta med akademisk textproduktion
- Redogöra för några av genusvetenskapens vetenskapskritiska och vetenskapsteoretiska aspekter
Kursinnehåll
Studierna inleds med ett idéhistoriskt avsnitt om hur kvinnligt och manligt uppfattats har uppfattats från antiken till nutid, samt en genomgång av grundläggande genusvetenskapliga begrepp.
En vetenskapsteoretisk introduktion omfattar olika tolkningsmodeller och begrepp såsom de tillämpas i det genusteoretiska arbetet. Dessutom diskuteras objektivitet och vetenskaplighet och feministisk kunskapsteori presenteras.
Jämställdhet och lika villkor behandlas ur ett brett genusvetenskapligt perspektiv. Kön, sexualitet och etnicitet utgör centrala delar i undervisningen kring jämställdhet. Här ingår kunskap i såväl teoretiska som praktiska frågor.
Samhällets olika inslag såsom ekonomi, arbete (såväl lönearbete som oavlönat), politik, familj, organisationer och institutioner, offentlighet och intimsfär diskuteras mot bakgrund av genusvetenskaplig akademisk litteratur. Här fokuseras såväl historiska som samtida fenomen.
Mediala och kulturella samtida och historiska fenomen analyseras med hjälp av genusvetenskapliga och kulturvetenskapliga texter. Det handlar om medialt inflytande och mediala uttryck, litteratur, bildproduktion, populärkultur.
Kursen diskuterar också hur akademiskt skrivande kan se ut, och framför allt hur ett feministiskt och genusvetenskapligt akademiskt skrivande kan se ut. Detta inslag är kopplat till utvecklig av och reflektion kring studentens egen akademiska textproduktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och skrivarverkstad.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket medför obligatorisk närvaro.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap, grundkurs
Genders Studies 1
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 757G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-03-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.