Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   757G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för hur manligt och kvinnligt har uppfattats i idéhistorien från antiken till idag,
- redogöra för arbete och politik utifrån ett genushistoriskt perspektiv,
- beskriva organisationers och familjens utveckling och förändring ur ett klass-etnicitets- och genusperspektiv,
- belysa flickors och pojkars socialisering och identitetsutveckling enligt modern genuspsykologi,
- analysera texter med utgångspunkt från deras positionering i tid och rum och nyare feministisk litteraturvetenskaplig forskning,
- jämföra och bedöma olika genusvetenskapliga förklaringsmodeller,
- kritiskt hantera data, begrepp och metoder inom det genusteoretiska kunskaps- och forskningsområdet.
Kursinnehåll
Studierna inleds med ett idéhistoriskt avsnitt om hur kvinnligt och manligt uppfattats har uppfattats från antiken till nutid.
Arbete ekonomi och politik behandlar genusarbetsdelningen från hushållsekonomin på 1800-talet fram till dagens delade arbetsmarknad, både vad gäller lönearbetet och det obetalda arbetet. Kvinnornas stegvisa tillträde till offentligheten, från filantropin och kvinnorörelserna till dagens välfärdsstat, analyseras. Familjens utveckling och förändring ur ett klass- och genusperspektiv är andra historiska problemområden i momentet. Teorier om hur nutida organisationer fungerar och hur detta påverkar kvinnors och mäns villkor i arbetslivet studeras. Kursens tonvikt läggs på den svenska utvecklingen, där även kategorierna klass och etnicitet har stor betydelse.

Identitet och text behandlar flickors och pojkars socialisering och identitetsutveckling med utgångspunkt från klassisk psykoanalytisk teori och modern genuspsykologi. Begreppen biologiskt och socialt kön samt genusidentitet analyseras. Texter som tematiserar flickors och unga kvinnors identitetsutveckling och socialisering studeras. Positioneringen av kvinnors texter inom litteraturen över tid och rum analyseras och en anknytning till nyare feministisk litteraturvetenskaplig forskning görs. Tonvikten läggs vid nordiska kvinnliga författare.

Vetenskapsteoretisk introduktion omfattar olika tolkningsmodeller och begrepp såsom de tillämpas i det genusteoretiska arbetet: konstruktivism, strukturalism, poststrukturalism och aktörsperspektiv. Dessutom diskuteras objektivitet och vetenskaplighet och feministisk kunskapsteori presenteras.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och eventuella studiebesök.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket medför obligatorisk närvaro.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap, grundkurs
Genders Studies 1
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 757G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GEU   SA