Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att analysera förändring , 9hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A24
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå inom området Intersektionell Genusvetenskap som förändringsarbete, kunna
- identifiera, kritiskt analysera och redogöra för relevanta förändringsprocesser;
- utforma och genomföra en fallstudie som tar hänsyn till och argumenterar för lämpliga teoretiska, metodologiska, analytiska och etiska ramverk;
- arbeta effektivt och konstruktivt i en grupp och ge och ta kritik på ett sätt som tar hänsyn till alla gruppmedlemmars resurser.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- metoder att integrera intersektionella genusanalytiska ansatser vid analys av sociala, kulturella, teknologiska, vetenskapliga, politiska, miljömässiga förändringsprocesser och/eller förändringsprocesser av kroppslig karaktär;
- bild- och textanalys, etnografiskt fältarbete med intervjuer och observationer, genealogi- och diskursanalyser m m
- relevanta teoretiska, metodologiska, analytiska och etiska ramverk, t ex transversal dialoger, empatisk läsning m m.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrummet, samt genom onlineseminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier,-föreläsningar och/eller andra läraktiviteter bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online i lärandegrupper ledda av tutorer. Lärandeprocessen kommer att inkludera övning i samarbete genom grupparbete och produktiv integration av de individuella gruppmedlemmarnas olika kunskapsbaser.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier, –workshops, och/eller andra läraktiviteter och genom kontinuerligt skrivna individuella uppgifter, som lämnas in online och genom en fallstudie som ska dokumenteras i en individuell skriftlig rapport och lämnas in online. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.
De studenter som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. De studenter som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att analysera förändring
Analysing Change
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2015-01423   Kurskod: 757A24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2017-01-09