Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Analytiska verktyg, 12hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Gender Studies – GS1
  Kurskod   757A23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- redogöra för, förklara och förhålla sig till i kursen beskrivna metodologier;
- definiera, jämföra och värdera de metoder och teorier som omfattas av kursen;
- tillämpa aktuella metodologier i en självständig studie;
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- metodologiska debatter inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete;
- metoder, lämpade för att utforma, genomföra och skriva en relevant pilotstudie inom området, till exempel skrivande, intervju, dialogperspektiv, teater och onlineverktyg som undersökningsmetoder, textanalys, visuell analys, etnografiska metoder, politikanalys, aktionsforskning, och utvalda kvantitativa metoder;
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrum. Därutöver förekommer online seminarier, -workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver studenterna självständiga studier av kurslitteratur och kommunicerar med varandra i tutorgrupper. I kursen ingår genomförandet av en pilotstudie i ett självständigt valt ämne inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, workshops, och/eller andra läraktiviteter, och genom skriftliga individuella uppgifter och genom en pilotstudie som skall dokumenteras i en skriftlig rapport. Detaljerad information återfinns i kursens studiehandbok

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
• dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Analytiska verktyg
Analytical Tools
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2015-01423   Kurskod: 757A23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.