Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete, avancerad nivå, 12hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete, kunna:
- kritiskt reflektera över och teoretiskt och historiskt kontextualisera samtida frågor, debatter och begrepp om intersektionellt genus/kön;
- kritiskt reflektera över, bedöma och redogöra för professionella sätt att integrera intersektionella genusperspektiv inom högre utbildning och forskning över ämnes- och fakultetsgränser, nationellt och internationellt;
– kritiskt reflektera över, bedöma och redogöra för professionella sätt att arbeta med intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, media, kommunikation, politik och kunskapsproduktion på nationell och transnationell nivå.
Kursinnehåll
- teoretiska och historiska kontexter av samtida frågor, debatter och begrepp relaterade till intersektionellt genus/kön;
- professionella sätt att integrera intersektionella genusperspektiv inom högre utbildning och forskning över ämnes- och fakultetsgränser;
- professionella sätt att arbeta med intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, media, kommunikation, politik och kunskapsproduktion på nationell och transnationell nivå.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrummet. Kunskapen stärks därutöver genom onlineseminarier,
-workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver de studerande självständiga studier och kommunicerar med varandra online i tutorgrupper. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och/eller andra läraktiviteter, och genom skriftliga individuella uppgifter, som lämnas in online. Detaljerad information om återfinns i Keydokumentet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete, avancerad nivå
Intersectionality and Change, advanced level
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.