Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till studier av intersektionellt genus på avancerad nivå, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A21
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- redogöra för framväxten av forskning om intersektionellt genus i ett historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv
- kritiskt redogöra för intersektionellt genus analytiska och politiska relevans;
- reflektera över olika möjligheter att sprida och kommunicera kunskap om intersektionellt genus till en bred målgrupp
- skriva en akademisk text i enlighet med den standard och de regler som finns inom svensk högre utbildning
Kursinnehåll
Kursen
- introducerar olika begrepp som används inom forskningen om intersektionellt genus
- introducerar olika former av akademiskt skrivande relevant för området intersektionellt genus
- använder olika fora för att diskutera, analysera och reflektera kring intersektionellt genus och dess analytiska och politiska relevans;
-redogör för de akademiska krav på skrivande som ställs inom svensk högre utbildning
- presenterar de online-verktyg som kursen bygger på, inklusive universitetsbibliotekets onlineresurser.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är huvudsakligen organiserad som en onlinebaserad självstudiekurs med en intensiv face-to-face-kurs på campus samt ett fåtal onlineaktiviteteter. Undervisningsformerna inkluderar föreläsningar, seminarier, workshops, arbete i tutorgrupper och/eller andra läraktiviteter. Studenterna tränar därutöver upp sin förmåga att använda online-klassrummets verktyg och funktioner, inklusive biblioteksresurser. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter, samt genom en avslutande skriftlig individuell inlämningsuppgift. Detaljerad information om examination finns i kursens Key dokument.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till studier av intersektionellt genus på avancerad nivå
Introduction to Studies of Intersectional Gender at Advanced Level
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2015-01423   Kurskod: 757A21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2016-03-03