Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Karriärvägar och professionell kommunikation, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A19
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- kritiskt redogöra för befintlig forskning och bedöma sina egna karriärvägar inom detta område;
- identifiera och kritiskt bedöma relevanta exempel på karriärvägar inom olika samhällssektorer;
- tillämpa förändringsarbete med anknytning till genus och intersektionalitet;
- kritiskt reflektera över, redogöra för och bedöma villkor för effektiva och lämpliga sätt att intervenera och kommunicera i akademiska, professionella och samhälleliga sammanhang.
Kursinnehåll
Kursen behandlar
- tre fält – intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik samt vetenskapskommunikation och kritisk förmedling;
- centrala karriärvägar inom dessa fält som studeras i kursen;
- olika sätt att intervenera inom områdena, vilket presenteras och tillämpas;
- metoder, såsom kreativt och akademiskt skrivande, forumteater och andra muntliga former i akademiska och andra professionella eller bredare allmänt offentliga kontexter.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger dels rum i onlineklassrummet samt genom onlineseminarier, –workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan onlineseminarier, -föreläsningar och/eller andra läraktiviteter bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online i lärandegrupper ledda av tutorer. Dels äger undervisningen rum på campus och baseras på workshop format. Som förberedelse inför workshoparna, ska studenterna självständigt studera litteraturen. Vid handledning skapar studenterna scenarier relaterade till karriärvägar inom fältet, och prövar olika kommunikationsfärdigheter i övningar relaterade till scenarierna.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och –workshops och campusaktiviteter vid face-to-face workshopar på campus, vilket inkluderar deltagande i rollspelsuppgifter, såväl som skriftliga uppgifter. En sammanfattande skriftlig individuell uppgift görs som slutuppgift. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.
De studenter som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. De studenter som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Förutom grundläggande behörighet krävs som särskild behörighet dessutom:
• en kandidatexamen inom humaniora, konst, naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
• dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Karriärvägar och professionell kommunikation
Career Paths and Professional Communication
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-02-17