Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus och teknik, 8hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teknik och social förändring
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   757A18
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- Redogöra för och kritiskt analysera debatter inom genus och teknik, inklusive kvinnor och teknologi vs. kvinnor inom teknologi, teknologi och maskulinitet, samt teknologi och identitet.
- Kritiskt analysera och bedöma olika kontexter och roller som tekniken kan ha i kunskapsproduktionen om genus, identitet och kropp.
- Använda sig av konceptuella och teoretiska modeller centrala för genus- och teknikfältet
-Planera ett självständigt arbete
Kursinnehåll
Kursen inkluderar specifika ämnen inom genus och teknik: kvinnor och teknologi vs. kvinnor inom teknologi, teknologi och maskulinitet, IKT & genus, medicinska teknologier om kön & genus, samt teknologi och identitet. Inom kursen uppmuntras till självständiga studier- och efterforskningar både som förberedelse för framtida uppsatsarbete samt för framtida akademiskt arbete. Genomgång av presentationsteknik och debattanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Kursdeltagarna träffas vid fem intensiva seminarietillfällen. Kursen kräver betydande läsinsatser och förberedelser utanför seminarietid. Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Kursen examineras genom presentationer inför gruppen samt genom aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen (eller liknande) om minst 180 ECTS-poäng, inklusive en uppsats om 15 ECTS -poäng erfordras. Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, vård, humaniora eller ingenjörsvetenskap utgör en relevant bakgrund.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +, TWE-poäng 4.5, internettest 90 poäng) eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus och teknik
Gender and Technology
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2009-01025   Kurskod: 757A18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teknik och social förändring          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.