Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historiografiska perspektiv på intersektionell genusvetenskap, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- uppvisa en översiktlig kunskap och kritiskt historiografiskt förankrad förståelse av aktuella debatter om forskning, utvecklingsarbete inom området ;
- uppvisa teoretiskt inriktad kunskap och kritisk förståelse av de sätt som dessa historiografier hänger samman med den lokala och internationella utvecklingen av genusvetenskap som ett mång-, tvär-, trans- och postdisciplinärt vetenskapsfält;
- uppvisa en teoretiskt inriktad kunskap och förståelse av de sätt som denna historiskt förankrade kunskap är sammanflätade med komplexa disciplinöverskridande dialoger och kritiska interventioner i humanistiska, sociala, medicinska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.
Kursinnehåll
Studenterna förvärvar översiktlig kunskap om och fördjupad kritisk förståelse av historiskt förankrad kunskap om samtida debatter om forskning och utvecklingsarbete inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete. De lär sig att identifiera, redogöra för och kritiskt bedöma relevanta exempel på lokala och internationella utvecklingar av genusvetenskap som ett mång-, tvär-, trans- och postdisciplinärt akademiskt fält och som kritisk intervention i humanistiska, sociala, medicinska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner. Studenterna får träning i att identifiera och kritiskt avhandla och reflektera över signifikanta exempel på feministiska interventioner inom olika discipliner. De får vidare kännedom om några av de sätt att intervenera som har lett till disciplinöverskridande dialoger och hur genusvetenskap utvecklats som ett självständigt område för utbildning och forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner bedrivs i onlineklassrummet. Kunskapen förstärks vidare genom onlineseminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier och- föreläsningar bedrivar studenterna bedriva självständiga studier av kurslitteraturen och kommunicerar med varandra i peer-ledda tutorgrupper, ledda av studenttutorer och lärare.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i online-seminarier och –workshops, och genom skriftliga individuella uppgifter, som lämnas in online.
Detaljerad information om examinationen finns i programmets studiehandbok.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Som särskild behörighet krävs dessutom
* en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
* dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historiografiska perspektiv på intersektionell genusvetenskap
Historiographies of Intersectional Gender Studies
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 21013-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.