Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Manlighetsforskning idag, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusstudier - GS1
Ämnesområde Genusvetenskap
  Kurskod   757A09
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva olika teorier om män och manligheter,
- problematisera manlighetsforskningens relation till genusforskningen,
- aktivt delta i kvalificerat meningsutbyte kring aktuell forskning om olika manligheter,
- tillämpa olika teorier om män och manlighetskonstruktioner på sin dagliga verksamhet,
- kritiskt granska manlighetens olika formationer i teori och praktik,
- författa vetenskaplig text, med utgångspunkt från några av manlighetsforskningens resultat och teorier.
Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar på

- Bakgrunden till manlighetsforskningen
- Robert Connells maskuliniteter och kritiken av hans forskning
- Forskning om begreppet homosocialitet, exemplet Rotary
- Forskning om Män och teknik
- Män och deras hälsa
- Modern faderskapsforskning och forskning om broderskap
- Anstaltsfostran och manlighetsfostran
- Om manligheter i organisationer
- Den våldsamma manligheten
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande skall läsa texter, skriva papers, söka litteratur, självständigt analysera texter samt aktivt delta i seminarier och diskussioner.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga prov individuellt och i grupp. Obligatorisk närvaro krävs vid seminarierna.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 60 akademiska poäng (90 hp) godkända.
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Manlighetsforskning idag, avancerad nivå
Research into Masculinities, advanced level
 
Kursansvarig är: kvforum - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 757A09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusstudier - GS1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X-       GS1   SA