Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Feministiska genealogier och sociala rörelser, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A08
Mål
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

- redovisa och förklara samtida kunskaps- och forskningsdebatters genealogi, och relatera denna till feministisk politik, idéer och sociala rörelser i historien och nutiden;
- diskutera, jämföra och bedöma komplexa relationer mellan olika typer av intersektionell- och feministisk politik, och kopplingar mellan feministiska och andra relaterade sociala rörelser i historiska och samtida perspektiv;
- självständigt analysera sådana debatter och kopplingar ur ett intersektionellt perspektiv genom att ta hänsyn till lokala skillnader, olika temporaliteter och globala skillnader.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:

- genealogier över aktuella debatter och teorier inom området och dess relation till politik, idéer och sociala rörelser i ett historiskt och samtida perspektiv, såväl globalt som lokalt;
- relationer mellan olika typer av intersektionell och feministisk politik och anknytningar mellan feministiska och andra relaterade sociala rörelser
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrummet. Därutöver genomförs onlineseminarier, -workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online i lärandegrupper ledda av tutorer.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier, –workshops, och/eller andra läraktiviteter samt en individuell skriftlig uppgift.
Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.
De studenter som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. De studenter som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Förutom grundläggande behörighet krävs som särskild behörighet dessutom:
• en kandidatexamen inom humaniora, konst, naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
• dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +, TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Feministiska genealogier och sociala rörelser
Feminist Genealogies and Social Movements
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-02-17