Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Feministiska genealogier och sociala rörelser, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- uppvisa teoretiskt inriktad och historiskt förankrad kunskap om aktuella debatter om forskning, utvecklingsarbete och teori;
- uppvisa förmåga i att kritiskt reflektera över och redogöra för de sätt som denna kunskap placerar sig i relation till utvecklingen av feministisk politik, idéproduktion och rörelser från tidigt 1970-tal till idag - och göra detta på ett sätt som tar hänsyn till det komplexa samspelet av lokala skillnader och global mångfald;
- uppvisa förmåga att kritiskt bedöma och analysera komplexa relationer mellan olika former för intersektionell feministisk politik, samt anknytningar mellan feministiska och andra sociala rörelser;
- uppvisa översiktlig såväl som fördjupad kunskap och förståelse för mångfalden av feministiska teoribildningar.
Kursinnehåll
Studenterna förvärvar kunskap om nuvarande feministiska teoretiska debatters genealogier och de sätt de belyser och relaterar till forskning och utvecklingsarbeten inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete. Studenten får grundlig kännedom om relevanta inriktningar inom feministisk politik, idéer och rörelser som de har utvecklats från början av 1970 fram till idag. Politik, idéer och rörelser presenteras i ett transnationellt perspektiv, vilket innebär att lokala skillnader såväl som global mångfald beaktas. Studenterna tillgodogör sig kunskap om intersektionell feministisk politik och anknytningar mellan feministiska och andra sociala rörelser. För att göra studenterna grundligt medvetna om mångfalden av feministiskt teoretiserande, tar de del av olika grenar av feministiskt teoretiserande, såsom till exempel queerfeminism, postkolonial och antirasistisk feminism, cyberfeminism, cyborgfeminism, sexual difference feminism, radikal feminism, historisk materialistisk feminism, feministisk materialism, posthumanistisk feminism, profeministiska och kritiska studier av män.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner bedrivs i onlineklassrummet. Kunskapen förstärks vidare genom onlineseminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedrivar studenterna självständiga studier av kurslitteraturen och kommunicerar med varandra i peer-ledda tutorgrupper, ledda av studenttutorer och lärare.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och –workshops, och genom skriftliga individuella uppgifter, som lämnas in online.
Detaljerad information om examinationen finns i programmets studiehandbok.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Som särskild behörighet krävs dessutom
* en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
* dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Feministiska genealogier och sociala rörelser
Feminist Genealogies and Social Movements
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.