Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Karriärvägar , 3hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Gender Studies – GS1
  Kurskod   757A05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- kritiskt redogöra för befintlig forskning om karriärvägar i detta område;
- identifiera och kritiskt bedöma relevanta exempel på karriärvägar inom olika samhällssektorer, vilket inkluderar såväl offentliga som privata karriärmöjligheter;
- demonstrera skicklighet i att sammanställa exempel på fördjupad kunskap om arbeten, där förändringsarbete med anknytning till genus och intersektionalitet kan vara relevant.;
- redogöra för och bedöma sina egna karriärsförväntningar.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- befintlig forskning om relevanta karriärvägar inom området;
- metoder att identifiera och kritiskt bedöma relevanta exempel på karriärvägar
- metoder att sammanställa fördjupad kunskap om relevanta arbeten där förändringsarbete med anknytning till genus och intersektionalitet kan vara relevant;
- metoder att redogöra för och själv-reflexivt bedöma ens egna karriärsförväntningar.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrummet, därutöver genomförs onlineseminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online i lärandegrupper ledda av tutorer som är studenter. Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och –workshops. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
* dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/6; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Karriärvägar
Career Paths
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.