Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att undervisa intersektionella perspektiv på genus, sexualitet, etnicitet, jämställdhet och lika villkor, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och diskutera centrale begrepp i intersektionell genusvetenskap
- redogöra för och diskutera sambanden mellan lokala, nationella och globala förhållanden utifrån teorier om intersektionellt genus och maktrelationer
- analysera och diskutera jämställdhetsarbete på policynivå, samt modeller och metoder for sådant arbete
- använda begreppet intersektionalitet i analys av genus och utbildning
- analysera och diskutera användning af genusvetenskaplig metod i undervisning
- redogöra för och kritiskt diskutera hur genusrelaterade maktstrukturer kommer till uttryck i organisationer och institutioner
- utföra en mindre undersökning av intersektionellt genus och/eller jämställdhetsintegrering i en för den studerande relevant kontext
- designa ett strategiskt dokument för att integrera kompetens vad gällar intersektionellt genus och jämställdhet i institutioner och organisationer
- genomföra en muntlig presentation av en planerad undervisningssituation med fokus på intersektionellt genus och/eller jämställdhetsintegrering
Kursinnehåll
Kursen behandler teorier och praktiker vid undervisning och integration av kunskap om intersektionell genusvetenskap och jämställdhetsarbete i institutioner och organisationer. Kursen problematiserar och diskuterar också verktyg för integrering av intersektionella genus- och jämställdhetsperspektiv i existerande kurser, utbildningsprogram och områden.

Introduktion: att undervisa genus, sexualitet, etnicitet, jämställdhet och lika villkor.
Delkursen täcker centrale begrepp, forskning och debatter inom intersektionell genusvetenskap och forskning i jämställdhetsintegrering. Lokala såvel som globala aspekter av intersektionellt genus och jämställdhet kommer att fokuseras. Sålunda kommer kopplingar mellan intersektionell genusteori, kultur och politik grundligt att diskuteras och matchas med diskussioner kring effektiva metoder för undervisning och lärande, relaterat till intersektionell genusvetenskap.

Kartläggning och undersökning: design, genomförande, analys
I denna delkurs ska den studerande utforma och genomföra en mindre undersökning grundad på frågor som fokuserar på intersektionellt genus och/eller jämställdhetsarbete, och i en kontext som är relevant för den studerande.

Undervisning i intersektionellt genus, jämställdhet och lika villkor
Delkursen fokuserar på metoder och praktiker aktuella för samtida jämställdhetsarbete, og på analys av kopplingen mellan teorier om intersektionellt genus, jämställdhetsarbete, organisationer och institutioner.

Genus- och intersektionalitetsperspektiv på undervisning och lärande.
Delkursen fokuserar på undervisningsmetoder och lärandeprocesser inom intersektionell genusvetenskap och jämställdhetsintegrering. Den studerande ska utforma et strategiskt dokument för att integrere kompetens vad gäller intersektionellt genus och/eller jämställdhetsperspektiv i organisationer och utbildning. Studenterna ska också utforma en undervisnings- och lärandesituation, som passar för en specifik kontext eller grupp.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av en kombination av online-studier och träffar på campus. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och kursuppgifter, såväl på lärosätet som online. Utöver det förväntas den studerande att ägna sig åt självständiga studier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga examinationsuppgifter, aktivt deltagande I seminarier och obligatoriska kursuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Filosofie kandidat i ett akademiskt ämne relaterat till kursens innehåll eller motsvarande kvalifikationer. Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att undervisa intersektionella perspektiv på genus, sexualitet, etnicitet, jämställdhet och lika villkor
Teaching Intersectional Gender, Sexuality, Ethnicity and Equality
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 757A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-04-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-12-22