Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 4, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   756G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för verbal och icke-verbal kommunikation utifrån en teoretisk grund,
- forma och analysera projekt som instrument för utveckling och förändring av organisationer,
- genomföra en analys av mångfalden i samhälle och arbetsliv utifrån centrala sociologiska teorier och begrepp,
- genomföra ett teoretiskt anknutet projektarbete.
Kursinnehåll
Kommunikation och samtalsmetodik, 7,5 hp
Inledningsvis ges en teoretisk grund för förståelse av mänsklig kommunikation, där tyngdpunkten ligger på teori kring verbal och icke-verbal kommunikation. Därefter presenteras teoretiska aspekter på informationsgivning, intervju- och samtalsmetoder. Olika typer av samtalssituationer belyses och analyseras varvid förhållningssätt och etiska frågor behandlas.

Projektet som utvecklingsstrategi, 7,5 hp
Delkursen behandlar kunskaper om att forma och analysera projektet som utvecklingsstrategi.
Centrala områden som behandlas är:
- projekt som instrument för utveckling och förändring av organisationen
- former för organisering av projekt
- implementering av projekt i den vardagliga verksamheten.

Mångfald i samhälle och arbetsliv, 7,5 hp
Delkursen inleds med en presentation av centrala sociologiska teorier och begrepp och följs av en analys av det svenska samhället utifrån en demografisk aspekt med särskild tonvikt på mångfald. Därefter belyses hur mångfald behandlas i arbetslivet. Mångfaldsbegreppet hanteras utifrån följande dimensioner: etnisk och social bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning och funktionshinder.

Projekt, 7,5 hp
Ett projektarbete genomförs där det genomgående temat är trender inom strategiskt personalarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter och ett teoretiska anknutet projektarbete.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via hemtentamen eller via förelagda seminarieuppgifter som examineras såväl skriftligt som muntligt vid obligatoriska seminarier. Den studerande ska även vid seminarium försvara sitt projektarbete samt genomföra opposition på annat projektarbete. Vissa kursmoment innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Strategiskt personalarbete 1 och 2 samt genomgången Strategiskt personalarbete 3 med minst 15 p (22,5 hp) godkända vari ska ingå projekt 5 p (7,5 hp) (motsv.)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 4, fortsättningskurs
Strategic Personnel Management 4
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 756G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     ÖÄA   SA