Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 3, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   756G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- genomföra företagsekonomisk resp. samhällsekonomisk värdering av en förändring i samhället,
- planera och analysera förändringsprocesser i organisationer,
- kritiskt analysera och presentera viktiga trender i svenskt arbetsliv,
- genomföra ett teoretiskt anknutet projektarbete.
Kursinnehåll
Perspektiv på ekonomiska analyser, 7,5 hp
Kursen behandlar hur man gör en företagsekonomisk respektive en samhällsekonomisk värdering av en förändring i samhället samt de teorier som sådana ekonomiska beräkningar normalt baseras på. Delkursen behandlar vidare hur olika kostnadsbegrepp och kalkylmetoder används för att belysa beslutsproblemens ekonomiska konsekvenser. Även grundläggande kunskaper om hur man tolkar en organisations årsredovisning ingår samt en orientering om de regelverk som styr en årsredovisnings innehåll.

Organisationsutveckling och förändringsarbete, 7,5 hp
Delkursen behandlar kunskaper om organisationsutveckling och förändringsarbete. Förändringsprocessens olika faser analyseras. Metoder och strategier för olika typer av förändringsarbete studeras. Förändringsarbete analyseras utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Stor vikt läggs vid planerad förändring och dess begränsningar och möjligheter. Ytterligare teman som behandlas är makt i samband med förändringsprocessen.

Trender i svenskt arbetsliv, 7,5 hp
Delkursen behandlar olika aspekter på individen och gruppen i arbetslivet. Därvid behandlas och granskas kritiskt följande områden:
- relationen arbete/hälsa
- värderingsramar och människosyn i arbetet med kvalitetsutveckling
- ungdomars inträde på arbetsmarknaden
- relationen utbildning/arbetsliv
- nya ledningsformer i arbetslivet.

Projekt, 7,5 hp
Ett projektarbete genomförs, där tyngdpunkten läggs vid förändring och utveckling av organisationer och hur individer påverkas, påverkar och agerar i samband med förändringar.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter och ett teoretiskt anknutet projektarbete.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via hemtentamen eller via förelagda seminarieuppgifter som examineras såväl skriftligt som muntligt vid obligatoriska seminarier. Den studerande ska även vid seminarium försvara sitt projektarbete samt genomföra opposition på annat projektarbete. Vissa moment innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Strategiskt personalarbete 1 och genomgången Strategiskt personalarbete 2 med minst 15 p (22,5 hp) godkända vari ska ingå projekt 5 p (7,5 hp) (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 3, fortsättningskurs
Strategic Personnel Management 3
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 756G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     ÖÄA   SA