Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   756G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna
- tillämpa organisations- och beteendevetenskaplig teori i urvals- och rekryteringsprocesser,
- demonstrera förståelse för aktuell arbetsrätt med fokusering på anställningsskydd och medbestämmande,
- demonstrera kunskaper i att samla in, analysera och redovisa data,
- genomföra ett projektarbete som visar inhämtade metodkunskaper.
Kursinnehåll
Personalarbete, 7,5 hp
(Human Resource Management)

Organisationens personalfunktion studeras med huvudvikt på personalpolicy och kompetensförsörjning. Personalfunktionens roll i organisationen granskas, särskilt relationen verksamhetsprofil och personalidé samt personalpolicy som ett styrinstrument och personalarbetets planering samt en del av organisationens planering.
Särskild vikt läggs vid strategiskt tänkande vid långsiktig försörjning och bedömning av personal.

Arbetsrätt, 7,5 hp
(Labour Law)

Aktuell arbetsrätt med inriktning främst på anställningsskydd, medbestämmanee i arbetslivet och arbetsmiljö. Förhandlingsverksamhet och huvudavtal. Konsekvenser av arbetsrättens utveckling för organisations- och personalpolitik samt för arbetsgivar- och arbetstagarrollen inom näringsliv och offentlig sektor. Aktuella rättsfall studeras.

Utredningsmetodik, 7,5 hp
(Research Methodology)

Syftet med momentet är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i att samla in, analysera och redovisa data. Utgångspunkter och innehåll i forskningsprocessen behandlas inom delkursen. Metoder för insamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data introduceras. Modeller för utvärdering av olika verksamheter och projekt presenteras.

Projekt, 7,5 hp
(Project Work)

Studenterna genomför i grupp projektarbeten med anknytning till den aktuella debatten inom studieområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter och ett projektarbete.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via salstentamen och/eller hemtentamen. Enskilt eller i grupp redovisas förelagda uppgifter och projektarbetet muntligt/skriftligt vid obligatoriska seminarier. Vid projektseminarium ingår även att opponera på annat arbete. Vissa kursmoment innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Strategiskt personalarbete grundkurs med minst 22,5hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 2, fortsättningskurs
Strategic Personnel Management 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 756G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.