Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   756G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna
- redogöra för arbetets värde och utveckling i ett historiskt perspektiv,
- redogöra för grundläggande organisations- och ledarskapsteori,
- demonstrera kännedom om några utvecklingstendenser och strukturomvandlingen i den svenska ekonomin och dess konsekvenser för arbetsmarknaden,
- tillämpa sociologiska perspektiv på organisation och samhälle,
- använda kunskap om samspelet mellan individen och arbetsmiljön.
Kursinnehåll
Arbetsliv och organisation, 7,5 hp
Arbetets utveckling och värde i olika samhällen. Beskrivning och analys av grundläggande företeelser i arbetslivet utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Organisationslärans utveckling och aktuell organisationssyn och organisationsteori. Ledarskap och ledarstil.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad, 7,5 hp
Momentet innehåller en kort beskrivning av några utvecklingstendenser i den svenska ekonomin. Strukturomvandlingen, balans- och konjunkturproblem.
Sveriges internationella beroende. Ekonomiska begrepp
och definitioner som BNP, samhällsekonomisk balans, bytesbalans etc samt sambandet mellan dessa tas upp.

Strukturomvandlingen i svenskt näringsliv och dess konsekvenser för arbetsmarknaden. Begreppsdefinitioner vad gäller arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens funktionssätt. Den tudelade arbetsmarknaden. Frågor om arbetslöshet, inflation och stagnation behandlas både ur teoretiska och mer tillämpade synpunkter. Arbetsmarknadspolitiken och dess utveckling.

Organisation och samhälle, 7,5 hp
Momentet behandlar olika teoretiska perspektiv på organisation och samhälle. Begrepp såsom konsensus–konflikt, stabilitet–förändring är centrala. Vidare
behandlas hur strukturella företeelser som klass, genus och etnicitet kan påverka organisationer. Dessutom ges en orientering om ekonomiska konsekvenser av arbetets organisation.

Individen och arbetsgruppen, 7,5 hp
Momentet förmedlar kunskap om samspelet mellan individen och hennes arbetsmiljö. Beskrivning av olikheter i personlighet, arbetsroller och arbetssätt.

Vidare skall kursen ge kunskap om hur man hanterar samarbetssvårigheter för att skapa goda relationer och ett bra arbetsklimat.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via salstentamen och enskilt eller gruppvis genomförda hemtentamina. Enskilt eller i grupp redovisas förelagda uppgifter muntligt/skriftligt vid obligatoriska seminarier. Vissa kursmoment innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 1, grundkurs
Strategic Personnel Management 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 756G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA