Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Äldre och åldrande, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   755G02
Mål
Kursens mål är att studenten förvärvar kunskaper inom området äldre och åldrande från humanistiska, samhällsvetenskapliga och vårdvetenskapliga perspektiv.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda kunskaper om äldreforskningens framväxt,
- redogöra för attityder till och föreställningar om äldre och åldrande,
- tillämpa genus- och mångfaldsperspektiv i diskussioner och analys,
- problematisera begreppen kultur och identitet i förhållande till kunskapsområdet,
- använda kunskaper om demografi och äldrepolitik, äldreomsorg, anhörigskap och livslopp,
- diskutera, problematisera och beskriva aktuell forskning och debatt samt visa en utvecklad förståelse för teoretiska, metodologiska och etiska frågor i relation till äldre och åldrande.
Kursinnehåll
Kursen behandlar såväl attityder till som föreställningar om äldre i olika delar av samhällslivet och politiken, och kunskaper om samhälleliga normer och värderingar vad gäller åldrande och livslopp. Äldreomsorg tas upp som en del av äldres vardagsliv och livsvillkor. Historiska, sociala och kulturella perspektiv på äldre behandlas från en tvärvetenskaplig utgångspunkt, där begreppen kultur, identitet och ålder problematiseras. Äldrepolitik och demografi, liksom aktuell forskning och debatt, ingår också i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier som består av muntliga diskussioner om kursens innehåll med utgångspunkt i kurslitteraturen, föreläsningar, handledning, studiebesök samt muntliga och skriftliga uppgifter utförda individuellt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier. Examinationsuppgifterna består antingen av individuella uppgifter eller gruppuppgifter, vilka presenteras skriftligt eller muntligt.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Äldre och åldrande, grundkurs
Ageing and later life
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 755G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA