Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Drama 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   754G65
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska drama- och teaterhistorik
- analysera och gestalta en kortare teatertext
- planera och genomföra forumspel med barn- eller vuxengrupp
- planera och genomföra en gestaltning med drama utifrån studier på lokalt konstmuseum
- på ett kvalificerat sätt planera och leda dramaarbete
Kursinnehåll
I kursen ska den studerande tillägnas sig kunskaper i att använda drama som pedagogiskt verktyg. I kursen studeras även olika dramapedagogiska inriktningar, samt dramapedagogisk historia och teaterhistoria. I kursen ingår planering och genomförande av olika gestaltningar såsom forumspel, gestaltning av teatertext samt gestaltning utifrån upplevelser och studier på lokalt konstmuseum. I kursen ingår även att den studerande ska utveckla didaktisk kompetens inom dramapedagogiskt ledarskap. Kursen har fokus på praktiskt arbete i grupp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gestaltande gruppövningar. Undervisningen är laborativ till sin karaktär och examinationer sker fortlöpande.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och gestaltande uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända 30 hp i drama/dramakommunikation (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Drama 2
Drama Communication 2, continuation course
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 754G65      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-03-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.