Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Drama 1, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   754G64
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva och reflektera över drama som estetiskt uttrycksmedel och pedagogiskt verktyg
-använda sig av drama som estetiskt uttrycksmedel i olika gemensamma gestaltningsarbeten
- använda sig av dramatiska verkningsmedel i sceniska gestaltningar
- planera, genomföra och utvärdera gemensamma gestaltningsarbeten
- planera, genomföra och leda dramaövningar
- diskutera sambandet mellan grupprocesser och ledarskap i samband med drama.
Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i drama som estetiskt uttrycksmedel och pedagogiskt verktyg med utgångspunkt från teori och estetisk praktik. Kursen behandlar bland annat verbal och icke-verbal kommunikation, individens och gruppens funktion och dynamik samt ledarskapets betydelse för kreativa processer. Improvisation och gestaltning är här viktiga uttryck och redskap för förståelse av dessa processer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gestaltande gruppövningar. Eftersom undervisningen är laborativ till sin karaktär och examinationer sker fortlöpande. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och gestaltande uppgifter.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Drama 1
Drama 1
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 754G64      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-10-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.