Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Drama - improvisation och muntligt berättande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   754G63
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa olika improvisationsövningar i drama och/eller i teatersammanhang.
- tillämpa och beskriva olika former av muntligt berättande
- analysera och reflektera över ledarskapets betydelse för kreativa processer.
Kursinnehåll
Kursens behandlar dramatisk improvisation och muntligt berättande i teori och praktik. Kursen behandlar också improvisationens betydelse för kreativa processer och hur muntligt berättande kan användas i olika sammanhang och med olika syften. Kursen lyfter också fram ledarskapets betydelse för kreativa processer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av laborativt arbete och gestaltande, föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Kursen bygger på aktivt deltagande. Därutöver skall den studerande bedriva självstudier
Examination
Den studerandes kunskaper och färdigheter prövas i muntlig och skriftlig form samt i praktiska övningar. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Drama - improvisation och muntligt berättande
Drama - Improvisation and Oral Narrative
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 754G63      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-02-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.