Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn- och ungdomsteaterns uttryckssätt, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Kultur- o kommunikationsvetenskap - KKU
  Kurskod   754G59
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för olika teaterformer vars publik består av barn och ungdomar
- redogöra för och analysera barnteaterns framväxt och utveckling i ett historiskt sammanhang
- reflektera och diskutera frågor som berör barns upplevelse och delaktighet,
- redogöra och diskutera estetiska, dramaturgiska och pedagogiska ideal
- redogöra för barnteaterns ekonomiska och politiska förutsättningar, samt dess roll inom barnkulturen i dess helhet
Kursinnehåll
Kursen behandlar på en grundläggande nivå kunskaper om barnteaterns olika uttrycksformer, historiska framväxt och dess förutsättningar i dagens samhälle. I kursen ingår också inslag av reflektion och diskussion kring studiebesök, teaterföreställningar och kurslitteratur, kopplat till de estetiska, dramaturgiska och pedagogiska idealen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier med diskussioner och analyser av kursens litteratur, samt av de föreställningar som kursdeltagarna gemensamt ser. Redovisningar sker enskilt och i grupp under dessa seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter kommer också att ingå, liksom möten med barnteaterns praktiker såsom skådespelare, regissörer, amatörer och administratörer, i samband med seminarierna eller föreställningarna. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.
Examination
Examination sker under kursens gång genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter, enskilt och i grupp. Aktiv närvaro krävs vid seminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn- och ungdomsteaterns uttryckssätt
Child Theatre and it´s Expression.
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU2009/0139   Kurskod: 754G59      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   A     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.