Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nordisk Kultur, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G52
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- definiera och resonera kring begreppet kultur i relation till de områden kursen behandlar
- presentera och jämför några olika kulturella uttryck i relation till begreppet identitet
- redogöra för begreppen materiella och immateriella kulturuttryck samt kunna exemplifiera dessa
- motivera och resonera kring hur ett upplevelsebaserat lärande i samband med presentationer och redovisningar skulle kunna tillämpas inom ett eget valt område
- redovisa ett utvalt delmoment i kursen i gestaltande form
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i sitt skrivande av kursuppgifter och examinationer
Kursinnehåll
Huvudsakligen ger kursen en inblick i Nordisk kultur och hur den format vårt liv i landskapet.
Kulturen vi möter formar vår identitet som ett system av gemensamma uttryck och traditioner som värden, vanor, föremål och berättelser och som exempelvis uttrycks i den lokala identiteten, folkkonsten, dansen och musiken.
Kursen ger också studenten möjlighet att delta i utomhuspedagogiska aktiviteter som en del i lärandet.
Från följande områden studeras speciellt:
Lokal identitet, både det materiella och immateriella kulturella arvet kopplat till landsbygden och staden både i ett historiskt och samtida perspektiv.
Upplevelsebaserat lärande som ett sätt att lära med fokus på utomhuspedagogik.
Inom detta område tas speciellt följande områden upp:
Vad betyder vår relation till naturen, det folkliga berättandet och traditioner kring föremål, folkkonst, musik och mat som ett sätt att lära sig kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och internat där upplevelsebaserat lärande är huvudsaklig undervisningsform. Utöver detta används både individuellt och grupparbete som arbetsformer.

Nordic Culture innehåller två obligatoriska ”live –in” internat som följs av en individuell skriftlig rapport.
Grupparbeten tillsammans med andra studenter redovisas och beskrivs via IKT.
Examination
Studenten examineras genom individuella skriftliga rapporter och muntliga presentationer som kopplas till innehåll, uppgifter och upplevda seminarier i kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6 samt minst ett års högskolestudier. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nordisk Kultur
Nordic Culture
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: 754G52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-09-01