Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Course in Drama Communication B, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övrigt ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   754G51
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- genom dramakommunikativa metoder använda sagan och myten som kunskapskälla,
- reflektera över och redovisa vilken betydelse etik och etnologi har för ämnet dramakommunikation,
- planera och genomföra en dramakommunikativ övning,
- genomföra en fältstudie kopplad till ämnesrelaterad litteratur.
Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande teori och praktik i dramakommunikation. I kursen ingår undervisningstillfällen där vi provar och tränar gruppbildande övningar, improvisation, att använda saga och myt som inspirationskälla, ledarskap samt gestaltning på scen. Under en internathelg, som delvis bekostas av studenten själv, får studenterna under våren prova och lära sig om en teambuildingmetod. Dessutom fördjupar sig den studerande i någon del av ämnet genom att genomföra en fältstudie. Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat skapande och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt och i grupp. Kopplingar mellan praktik och teori görs i examinationsuppgifterna. Av den studerande krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, handledande av medstudenter, litteraturseminarier och examinationer. Både lärarledd undervisning och arbetet i grupp dokumenteras.
Examination
Studenten examineras löpande under kursens gång, och formerna är sceniska, muntliga och skriftliga. Ett fältanknutet projekt ingår, och examineras genom framläggning och opposition vid ett seminarium. I examinationen ingår också att opponera på andras arbeten. Obligatoriska moment under kursen är examinationstillfällena som framgår av kurshandledningen, och de litteraturseminarier som kräver samtalsprotokoll. Alla examinationer bygger på innehållet i lektionerna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Completed Drama Communication A with at least 7,5 ECTS credits passed or equivalent.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Course in Drama Communication B
International Course in Drama Communication B
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.