Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap - konsten att leda, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G49
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap
- tillämpa tillägnade kunskaper för att skapa strategier i verkliga situationer
- undersöka och redovisa ett specifikt område inom ämnet ledarskap
Kursinnehåll
Denna kurs utgår från det egna ledarskapet och går vidare till mötet mellan ledaren och gruppen, via den samverkan ledaren och gruppen har med omgivande faktorer i olika verksamheter och vidare till behovet av tydliga målbilder.
Viktiga delar av kursen är grundläggande teori, praktik och träning i kommunikation, grupprocess/-dynamik, ledarstilar, att förebygga konflikter, analys av fallstudie samt en fördjupningsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt baserat på utomhuspedagogiska och gestaltande metoder vilket medför att vi medvetet arbetar med flera av våra sinnen och i olika miljöer vilket vi anser skapar förutsättningar för en djupare förståelse för de teoretiska begreppen. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete, gestaltande och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt och i grupp. Kopplingar mellan praktik och teori görs i examinationsuppgifterna. Av studenten krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, litteraturseminarier och examinationer.
Examination
Den studerande examineras löpande under kursens gång. Studenten skriver en personlig ledarskapsteori utifrån lektionsinnehåll, diskussioner, reflektion samt litteratur. Fallstudien och fördjupningsuppgiften examineras. Samtliga examinationer redovisas både muntligt och skriftligt.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap - konsten att leda
The Art of Leadership
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 754G49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-02-22