Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dekorera i trä och metall - färg, yta och mönster, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Slöjd m inrikt mot trä- o metallslöjd - SLE
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   754G26
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:
- praktiskt tillämpa skisstekniker för dekorer med inriktning mot trä och metall
- praktiskt utforma och utveckla produkter genom arbete med dekor, färgsättning och ytbehandling
- redogöra för grundläggande begrepp och beskriva tillvägagångssätt inom dekor, färgsättning och ytbehandling
- självständigt planera och genomföra utställningar inom slöjd- och hantverksområdet
- redogöra för den skapande processen och dess synliga resultat
- presentera, analysera och göra kvalitetsbedömningar av egna och andras arbeten ur ett slöjd- och hantverksperspektiv
Kursinnehåll
Kursen innehåller ett övergripande perspektiv på dekorupplevelse och dekorframställning.
Med detta som bakgrund ingår eget skapande i trä och metall. I kursen behandlas komposition av mönster och dekor, färgsättning, målning och förgyllning. Både adderande och reducerande metoder tillämpas för att bli medveten om variationsmöjligheter. I skapandet ingår, analyser, dokumentationer och presentationer. I kursen ingår presentationstekniker som ger studenterna tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan omsättas till framtida produkter.

Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är varierande men har det gemensamt att de är studentaktiva och i hög grad projektbaserade i enlighet med filosofiska fakultetens pedagogiska plattform, GrundGuide.
I arbetsformerna ingår enskilt arbete samt lärarledd undervisning.Undervisningen sker i form av föreläsningar, handledning möten, seminarier, litteraturstudier och produktionsarbete i ateljé. I skapandet ingår, analyser, dokumentationer och presentationer. De studerande genomför individuella praktiska arbeten som presenteras och analyseras i grupp i seminarieform. De studerande organiserar och genomför fältstudie eller studiebesök relevant för kursens innehåll. Kursen avslutas med ett arbetande seminarier med presentation och opposition.
Examination
De skapade produkterna examineras dels genom presentation och offentliggörande samt genom framläggning och opposition vid ett obligatoriskt seminarium. Vidare ingår skriftliga och muntliga redovisningar och individuellt praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt reflektioner över resultaten, gällande både process och produkt. Litteratur inhämtas enskilt, bearbetas i seminarieform. och kopplas till skapande arbetet. Obligatorisk närvaro vid examinerande moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dekorera i trä och metall - färg, yta och mönster, grundkurs
Decoration Techniques on Wood and Metal - Colour, Surface and Pattern
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd m inrikt mot trä- o metallslöjd - SLE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SLE   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-09-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.