Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barnteaterns uttryckssätt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G25
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- uppvisa kunskap om de olika teaterformer vars publik består av barn och ungdomar
- sätta in barnteaterns framväxt och utveckling i ett historiskt sammanhang
- reflektera över frågor som berör barns upplevelse och delaktighet, liksom estetiska, dramaturgiska och pedagogiska ideal
- redogöra för barnteaterns ekonomiska och politiska förutsättningar, samt dess roll inom barnkulturen i dess helhet
Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper i barnteaterns olika uttrycksformer, historiska framväxt och dess förutsättningar i dagens samhälle. Kursen innehåller utrymme för reflektion och diskussion kring studiebesök, teaterföreställningar och kurslitteratur, kopplat till de estetiska, dramaturgiska och pedagogiska idealen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier med diskussioner och analyser av kursens litteratur, samt av de föreställningar som kursdeltagarna gemensamt ser. Redovisningar sker enskilt och i grupp under dessa seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter kommer också att ingå, liksom möten med barnteaterns praktiker såsom skådespelare, regissörer, amatörer och administratörer, i samband med seminarierna eller föreställningarna.
Examination
Examination sker under kursens gång genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter, enskilt och i grupp. Aktiv närvaro krävs vid seminarierna.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barnteaterns uttryckssätt, grundkurs
Child Theatre and it´s Expression
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV