Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Föremålsvård - textil och papper, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Slöjd m inrikt mot textil - SLA
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   754G24
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för innehållet i de grundläggande begreppen förebyggande vård, konservering, restaurering, renovering samt resaureringsprinciper och konserveringsetik
- uppvisa kunskap i materialområdena textil och papper samt orientering om andra material
- tillämpa tekniska, naturvetenskapliga, historiska och estetiska faktorer av betydelse för bedömning i anslutning till föremålsvård
- hantera frågor om förvaring och skadeeffekter inom de materialområden som behandlas
- katalogisering och skadedokumentation
Kursinnehåll
Föremål som nationellt kulturarv i ett historiskt perspektiv.
Lagstiftning och praxis. Ansvarsfrågor och konserveringsetik. Genuinitet, förvanskning och förfalskning.
Materialkunskap om textil och papper i ett historiskt och estetiskt perspektiv.
Teknisk materialkunskap om textil och papper. Material och metoder för bevarande och konservering. Faktorer av betydelse för nedbrytningsprocessen, till exempel klimat och skadedjur.
Rutiner i samband med vård. Problem i samband med förvaring, exempelvis fysisk och kemisk nedbrytning.
Katalogisering och dokumentationsförfarande genom t ex fotografering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner och praktiska övningar. Inläsning av litteratur, bearbetning av texter samt egna arbetsuppgifter mellan kurstillfällena.
Examination
Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av egen undersökning samt inlämningsuppgift i skriftlig form.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Föremålsvård - textil och papper, grundkurs
Preserving Cultural Objects; Textile and Paper
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 754G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd m inrikt mot textil - SLA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SLA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.