Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Föremålsvård - textil och papper, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G24
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för innehållet i de grundläggande begreppen förebyggande vård, konservering, restaurering, renovering samt resaureringsprinciper och konserveringsetik
- uppvisa kunskap i materialområdena textil och papper samt orientering om andra material
- tillämpa tekniska, naturvetenskapliga, historiska och estetiska faktorer av betydelse för bedömning i anslutning till föremålsvård
- hantera frågor om förvaring och skadeeffekter inom de materialområden som behandlas
- katalogisering och skadedokumentation
Kursinnehåll
Föremål som nationellt kulturarv i ett historiskt perspektiv.
Lagstiftning och praxis. Ansvarsfrågor och konserveringsetik. Genuinitet, förvanskning och förfalskning.
Materialkunskap om textil och papper i ett historiskt och estetiskt perspektiv.
Teknisk materialkunskap om textil och papper. Material och metoder för bevarande och konservering. Faktorer av betydelse för nedbrytningsprocessen, till exempel klimat och skadedjur.
Rutiner i samband med vård. Problem i samband med förvaring, exempelvis fysisk och kemisk nedbrytning.
Katalogisering och dokumentationsförfarande genom t ex fotografering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner och praktiska övningar. Inläsning av litteratur, bearbetning av texter samt egna arbetsuppgifter mellan kurstillfällena.

Examination
Individuell muntlig och skriftlig redovisning tillsammans med gestaltning av slutuppgift. Den skriftliga redovisningsdelen skall anknyta till kurslitteratur och föreläsningar samt seminarier under kursens gång.

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Föremålsvård - textil och papper, grundkurs
Preserving Cultural Objects – Textile and Paper
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV