Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Formgivning 2, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Slöjd - SLÖ
  Kurskod   754G23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- gestalta i två och tre dimensioner för att därigenom utveckla ett medvetet formspråk
- använda form, färg och komposition som medel för utvecklandet av det personliga uttrycket
- vidareutveckla ett reflekterande förhållningssätt till den skapande processen och dess synliga resultat
- redogöra för kunskaper om och använda färdigheter i att bruka olika typer av bildspråk av betydelse för planering av det egna arbetet för att förstå deras betydelse och medvetet använda dem som medel för det skapande arbetet
- redogöra för olika funktioner hos föremål för att dessa kunskaper i förening med förmågan till ett personligt uttryck skall kunna medverka till utveckling av det egna skapandet
- självständigt analysera uttryck i form och därvid fördjupa sin förmåga att värdera produkter inom ett flertal material- och teknikområden.
Kursinnehåll
Skapande experimentellt arbete med betoning på form, färg och komposition, där dekor och
mönster ingår som en del. Laborationer med syfte att utreda möjligheterna hos variationer i uttryck.

Problematisering av skapandeprocessens förutsättningar, förlopp och resultat. Utveckling av denna process.

Bildspråk, tekniska hjälpmedel och möjligheter att använda dem för det skapande arbetet.

Skapande arbete i förening med föremålsanalys där begreppet funktion problematiseras och förståelsen av dess innebörd fördjupas.

Analys av begreppet kvalitet och olika uppfattningar av detta som grund för föremålsanalys och föremålsvärdering.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, exkursioner och praktiskt arbete.
Kursen innehåller litteraturstudier som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom föreläggs arbetsuppgifter under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Genomgången Formgivning 1, grundkurs 7,5 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Formgivning 2, grundkurs
Design 2, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 754G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.