Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningskunskap, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G22
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa ett reflekterande förhållningssätt till utställningen som medium
- redogöra för grundläggande kunskaper om utställningens innehåll, funktion och formgivning
- redovisa grundläggande färdigheter i utställningsarbete
- presentera och diskutera idéer inom olika områden där utställningen kan användas
- tillägna sig elementära kunskaper i föremålshantering, som berör såväl föremålets estetik som etik
- analysera och diskutera utställningsprocessen i dess helhet före, under och efter mötet med publiken
- redogöra för hur utställningsmediet har förändrats i ett historiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar utställningen som kommunikationsmedium, sinnesupplevelse och pedagogiskt redskap. Fokus ligger på analys och bedömning av utställningars olika syfte ur avsändar- och mottagarperspektiv. Produktion av utställningar diskuteras och bearbetas främst med avseende på färg och form, ljus och belysning, texter samt rumsgestaltning. Utställningsprocessens förutsättningar och förlopp studeras med aspekt på projektarbete i planering, byggande och genomförande av en utställning. Vidare bearbetas utställningens möte med publiken, programverksamhet och utvärdering. I ett historiskt perspektiv ges bakgrund till olika utställningsformer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete samt exkursioner. Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom läggs arbetsuppgifter ut under kursens gång. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom muntlig presentation och redovisning av praktiskt arbete samt skriftlig reflektion.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningskunskap, grundkurs
Producing and Using Exhibitions, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 754G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.