Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Formgivning 1, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G21
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- förstå och använda grundläggande begrepp inom formgivning och färgsättning
- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av olika skisstekniker
- medvetet gestalta och presentera föremål i två- och tredimensionell form
- analysera och göra kvalitetsbedömningar av egna och andras arbeten ur form- och färgperspektiv
- visa ett reflekterande förhållningssätt till variationer av estetiska uttryck och skapandeprocesser
Kursinnehåll
I kursen behandlas grundläggande begrepp för form- och färglära, komposition, layout och mönster. Studenten laborerar med olika skiss- och visualiseringstekniker i två och tre dimensioner som underlag för tillämpningar i eget valda material. Kursen innehåller till stor del praktiskt experimentellt arbete med betoning på idéutveckling och variationsmöjligheter i form och färg. Studenten arbetar även med analys och bedömning av estetiska uttryck och skapandeprocesser. Kursen avslutas med en sammanfattande individuell uppgift som presenteras både muntligt, visuellt och med skriftliga reflexioner.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment.
Examination
Examinationen av kursens olika delar sker dels genom aktivt deltagande i seminarier i kombination med en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dels sker den genom muntliga, visuella och skriftliga redovisningar av praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt reflektioner över resultaten gällande både process och produkt.

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Formgivning 1, grundkurs
Design I
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV