Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Textil formgivning 2, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G20
Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
- visa utvecklad förmåga att gestalta textila produkter,
- tillämpa skisser i praktiskt arbete i textila material,
- redogöra för och tillämpa breddade kunskaper om olika metoder för skisstekniker i textil,
- analysera och beskriva fördjupad förmåga till gestaltning av idéer i textil formgivning,
- visualisera, kommunicera och presentera ett stärkt personligt uttryck i textil,
- redovisa ett fördjupat textilt materialkunnande,
i hög grad självständigt bedöma och värdera skissprocessens förlopp och resultat.
Kursinnehåll
Kursen innehåller mönsterkonstruktion och skissövningar i olika material och tekniker med avseende på tillämpning i textil efter eget val. Skissarbetet analyseras med synpunkter på material, produkt och uttryck.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, enskilt arbete, gruppövningar och laborationer, handledning samt lärarledd undervisning. De studerande handleds i produktutformning och planering av utförande med avseende på textila konstruktioner. Litteraturstudier med seminarium, studiebesök och uppgifter som lämnas ut under kursens gång med redovisningstillfällen.
Examination
Kursen examineras genom muntlig presentation och redovisning av praktiskt arbete samt skriftlig reflektion över praktisk tillämning i textil.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Textil formgivning 1, grundkurs, 7.5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Textil formgivning 2, fortsättningskurs
Textile Design 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-02-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.